TCD E-KİTAP

TEMEL KONULAR – KLİNİK KONULAR - CERRAHİ TEKNİK ATLAS

TCD adını taşıyan ilk resmi referans genel cerrahi kitabı olacaktır.

Amaç ve hedef okuyucu kitlesi: Genel cerrahi uzmanlarına klinik yaşamlarında ve genel cerrahi asistanlarına uzmanlık eğitiminde yardımcı olmaktır.

Kitap, kanıta dayalı metinlerden oluşacak, en iyi cerrahi yaklaşım ve uygulamaları içerecektir.

Kitap cerrahi alanında çağdaş bilgileri özgün bir sistematik yapı içinde ve ağırlıkla klinik ve günlük cerrahi yaşam pratiği ile ilişkili olacak biçimde içerecektir. Mümkün olduğu ölçüde algoritmalar sunulacak ve klinik karar verme süreçlerini gösterecektir

Kitap bir referans kaynak olma özelliğini taşıyacaktır.

İçerik özellikleri:

 • En yeni bilgileri içerecektir; her yıl belli bölümler yenilenecektir.
 • En pratik önerileri verecektir.
 • Kolay okunur ve anlaşılır metinlerden oluşacaktır.
 • Yetkin bir dil kullanılacaktır: Olanaklı olduğu sürece “ …..yapılmalıdır …..yapılmamalıdır” şeklinde öneriler getirilecektir.
 • Pratik algoritmalarla karar verme süreçleri açıklanacaktır.
 • Klinik ve uygulama ağırlıklı olacaktır
 • Yayınlanmış en iyi rehberleri/kılavuzları referans alacaktır
 • Güçlü görsellik özelliği olacaktır; çok sayıda şekil, şema, tablo, renkli fotoğraflar, ameliyat çizimleri, varsa ameliyat videoları içerecektir.

Kitabın genel özellikleri

 • e-Kitap, çıktı alınabilir.
 • Gerektiğinde ve en geç 2 yılda bir güncellenir.
 • TTB-STE kredi sistemi ilişkilidir.
 • Kitap reklam vb. almaz.

Algoritmalar

 • Perioperatif tanı algoritmaları
 • Tedavi algoritmaları

Odak

 • Günlük cerrahi yaşama destek olmak
 • Mutlak gerekli bilgi TAM KAPSAMLI Bölümler halinde sunulacaktır
 • Mutlak gerekli bilgi kapsamında olmayan konuların bilgisi ihtiyacı kadar DAHA AZ KAPSAMLI Bölümler olarak sunulacaktır
 • Özellikle tanı ve tedaviye yönelik bilgiyi içermek
 • Özellikle kritik hasta bakımına yönelik bilgiyi içermek

Bölümler

 • Tanı ve tedavi ağırlıklı
 • Tanı ve tedaviye yönelik öneriler
  • net bir şekilde belirtilmiş
  • metin içerisinden kolaylıkla ulaşılır halde olmalıdır
   • Cerrahi teknik konulara yeterince yer verilmiş olmalıdır
   • 2 tip bölüm vardır:
    • Temel konular
    • Klinik Konular ve ilgili Ameliyatların teknik atlası
   • Güçlü Görsellik; resim, şekil, tablo, fotoğraf, algoritma, videolar
   • Kitapta bilginin sunumu sırasında görsellikten en çok ölçüde faydalanılması istenmektedir. Bu nedenle konuların özgün resim, şekiller ve algoritmalar ile desteklenmesi arzu edilmektedir. Bu çizimler için yazara her türlü destek verilecektir. Tüm çizimler profesyonel ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

Kanıta Dayalı

 • Her bölüm ayrıntılı literatür taramasından sonra yazılır ve kanıta dayalı tıp kuralları ile oluşturulur (prospektif randomize çalışmalar, meta analizler, kılavuzlar, uygulama parametreleri v.b.) bilginin aktarıldığı çalışmanın tipinden bahsedilir (randomize çalışma, olgu kontrol çalışma, kohort çalışma vb gibi)
 • Kitaptaki bölümlerin, kanıt düzeyi yüksek, yeterli örneklemle gerçekleştirilmiş güçlü çalışmaların sonuçlarıyla desteklenmiş bilgilerden oluşması istenmektedir.
 • Daha düşük kanıt düzeyinin söz konusu olduğu alanlarda, içeriğin, yanlı tutum ve yazar görüşlerinden daha az etkilenmesi için, okuyucu dikkatinin bazı uygun belirtimlerle bu yöne çekilmesi istenmektedir.
 • Her bölümün son güncelleme tarihi “online” bilgi olarak verilir.

Format

2 formatı olacaktır:

Online: Çabuk elektronik tarama, hızlı erişim

Yeni eklenen bölümler

Referanslar “pub-med “bağlantılı

Basılı:Renkli baskı

Sert kapak

Eğitici Slayt Kütüphanesi: TCD Cerrahi Kitabı Power point slayt kütüphanesi içerecektir.

Her bölümün sunumlarında eğitim amaçlı kullanılacak özel hazırlanmış slayt seti, resimler, şekiller, fotoğraflar, tablolar, algoritmalar vb. gibi. Okuyucu tarafından indirilebilecek ve sunumlarda kullanılabilecektir.

Uzmanlık Eğitimi Müfredatı

TCD Cerrahi Kitabı, ÇEP ve Sanal Akademi bölümleri ilişkilendirilecek ve kullanıcılara aynı konuda ki kaynaklara erişim için yol gösterilecektir.

BÖLÜMLERİNİN ORGANİZASYONU

Bu kitap temel konular, klinik konular ve bunlarla ilgili ameliyatların teknik atlasını içerecek biçimde organize edildi. Temel konular her klasik “textbook”da olan, cerrahinin fizyopatolojik dayanaklarını içerecek biçimde oluşturuldu.

Klinik konular organ ve/veya sistem temelli 24 kategoriye ayrıldı. Her kategoride hastalıklar yer aldı. Bu hastalıkların tedavisinde yer alan ameliyatlara cerrahi teknik atlas kısmında yer verildi.

Klinik konular ve ameliyat atlası için başlıklar aşağıdaki 2 seviyede tabakalandırıldı.

Klinik konular (hastalıklar) için 2 seviye tanımı:

TAM KAPSAMLI: Bir genel cerrahi uzmanı bu hastalıkları her açıdan tedavi edebilmeli ve bu hastalıkların yönetimini tümüyle sağlayabilmelidir. Kitaptaki bölüm bu genişlikte olmalıdır

DAHA AZ KAPSAMLI: Bir genel cerrahi uzmanı bu bölümdeki hastalıkların tanısını koyabilmeli, ilk yönetimini ve stabilizasyonunu sağlayabilmelidir. Ancak bu hastalıklarda tedavi ve yönetimi tümüyle yapması beklenmemektedir.

Ameliyat Atlası için 2 seviye tanımı:

TAM KAPSAMLI (bilinmesi ZORUNLU-sıklıkla YAPILAN ve ender YAPILAN): Genel cerrahi pratiğinde sıklıkla uygulanan veya acil durumlarda ya da ender olarak karşılaşılan girişimlerdir, girişime özgü tam yeterlilik kazanılmış olmalıdır . Atlas anlamında kapsamlı yer verilecek ameliyatlardır.

DAHA AZ KAPSAMLI (KOMPLEKS/İLERİ GİRİŞİMLER): Genel cerrahi pratiğinde standart olarak uygulanmayan ameliyatlardır. Kitabın atlas bölümünde öğretmek üzere değil fikir vermek çok daha kısa üzere yer almalıdır.