• TEMEL BÖLÜMLER
  • TÜRK CERRAHİ TARİHİ
  • KANITA DAYALI CERRAHİ VE BİYOİSTATİSTİK
  • CERRAHİDE HASTA GÜVENLİĞİ
   • Genel olarak hasta güvenliği sorunu
   • Kalite artımı
   • Hasta bakımı sistematik yaklaşım
   • Hatalar
   • Önlem yolları
   • Çalışan güvenliği
   • Dünya sağlık teşkilatı cerrahi güvenlik uygulamaları
  • MALPRAKTİSTEN KORUNMA
   • Malpraktis ve aydınlatılmış onam
   • Çekinik tıp
  • MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİ ? İLKELER
   • Abdominal yaklaşımın prensipleri ve tekniği
   • Pnömoperitoneum oluşturulan hastanın fizyolojisi
   • Robotik cerrahi
   • Laparoskopik cerrahinin teknik yönü
   • Minimal invazif cerrahi ekipmanları ve sorun giderme
  • ONKOLOJİ VE TÜMÖR BİYOLOJİSİ
  • PREOPERATİF DEĞERLENDİRME VE PERİOPERATİF BAKIM
  • CERRAHİ MESLEK ETİĞİ
   • Cerrah hasta ilişkisi
   • Bilginin pratiğe yansıtılması
  • İMMUNOLOJİ
  • SAĞLIK EKONOMİSİ VE MALİYET ETKİNLİK
  • ANESTEZİ
   • Anestezi seçimi
   • Bilinçli sedasyon ? ajanlar ve teknik
   • Genel anestezi ? ajanlar ve teknik
   • Rejyonel anestezi ? ajanlar ve teknik
   • İntraoperatif monitörizasyon
   • Sık karşılaşılan intraoperatif problemler
   • Postoperatif ağrı
   • Ağrı tedavi kılavuzları
   • Ağrıya yönelik ilaçlar ve etki mekanizmaları
   • Ağrı ilaçları ve postoperatif kullanımda dikkat edilmesi gereken özellikleri
   • Preemptif analjezi/Epidural anestezi/Lokal anestezi/Hasta kontrollü anestezi
   • Bağımlılık riski
   • Maliyet etkin preoperatif değerlendirme
   • Günü birlik cerrahide anestezi
   • Acil cerrahide anestezi
   • Kanama sorunu yaratan ilaçlar
  • BESLENME VE METABOLİZMA
   • Malnütrisyon, malnütrisyonun cerrahi sonuçlara etkisi
   • Cerrahi ve yaralanmanın beslenme ihtiyacı üzerine etkisi
   • Beslenme durumunun değerlendirilmesi
   • Enteral nütrisyon tekniği
   • Parenteral nütrisyon tekniği
   • Cerrahi hastalarda farmakonütrisyon
   • Perioperatif dönemde nütrisyon desteği için öneriler
  • GÜNÜBİRLİK CERRAHİ
  • POSTOPERATİF İYİLEŞMENİN HIZLANDIRILMASI (ERAS=FAST TRACK)
  • SIVI, ELEKTROLİT VE ASİT
   • Normal asit baz dengesi ve asit baz bozuklukları
   • Normal vücut sıvı kompartmanları ve sıvı homeostazisi
   • Resüsitatif ve idame sıvı ve elektrolit tedavisi
   • Hiponatremi ve hipernatremi
   • Hipokalemi ve hiperkalemi
   • Hipokalsemi ve hiperkalsemi
   • Magnezyum ve fosfor bozuklukları
  • AMELİYATHANE
   • Güvenli ameliyathane
   • Standartlar
   • Isı
   • Işıklandırma
   • Ameliyathanede ekip çalışması
   • Teknoloji kullanımı ( laparoskopi?)
   • Elektirkli cihazlar
   • Görüntüleme
   • Lazer
  • GERİATRİK CERRAHİ VE CERRAHİ HASTADA PALYATİF BAKIM
  • İNFEKSİYON VE ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ
   • Host defans ve infeksiyon
   • İnfeksiyona tanısal yaklaşım
   • Sepsis patofizyolojisi
   • İnfeksiyon kontrolü ve önlemler
   • İnfeksiyon kontrolü ve önlemler
   • Cerrahi hastalarda bakteryal infeksiyonlar ve tedavisi
   • Cerrahi hastalarda bakteryal infeksiyonlar ve tedavisi
   • Cerrahi hastalarda viral infeksiyonlar ve tedavisi
   • Cerrahi hastalarda fungal infeksiyonlar ve tedavisi
   • Antibiyotik profilaksisi
   • Postoperatif cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi
  • TRANSFÜZYON VE KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI
   • Hemostaz ve koagülasyonun normal mekanizması
  • YARA İYİLEŞMESİ
 • KLİNİK KONULAR ve İLGİLİ CERRAHİ TEKNİK ATLASI
  • ABDOMEN - FITIK
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Laparoskopik inguinal ve femoral herni onarımı
    • Açık insizyonel herni onarımı
    • Komplike karın duvarı herni onarımı
    • Açık inguinal ve femoral herni onarımı
    • Açık splenektomi
    • Parsiyel splenektomi / splenorafi
    • Laparoskopik splenektomi
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • İnguinal ve Femoral herni
    • İnsizyonel herni
    • Karın duvarı kaybı olan herniler (Ventral Herni)
    • Diğer fıtıklar
    • Postsplenektomi sespsisi
    • Dalak apsesi
  • ENDOKRİN
  • TRAVMA
  • GENİTOÜRİNER
   • İatrojenik üretra yaralanması
   • Nörojenik mesane
   • Taş hastalığı
   • Hidroselektomi
   • Nefrektomi
   • Orşiektomi
   • Sistostomi
   • İatrojenik üreter yaralanması onarımı
  • JİNEKOLOJİ
   • Ektopik gebelik
   • Pelvik inflamatuar hastalık
   • Rastlantısal ovaryan kitle / kist
   • Endometriozis
   • Sistosel
   • Rektosel
   • Histerektomi
   • Salpingo-ooferektomi
   • Sistosel onarımı
   • Rektosel onarımı
  • DERİ VE YUMUŞAK DOKU
  • SİNDİRİM SİSTEMİ ? MİDE
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Morbid obesite
    • Bezoarlar ve yabancı cisimler
    • Gastroparezi
    • Postgastrektomi sendromları
    • Mide GIST
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Üst gastrointestinal kanama
    • Stres gastriti
    • Mide kanseri
    • Peptik Ülser (Duodenal ve Gastrik) ve komplikasyonları (kanama, perforasyon, obstrüksiyon)
    • Gastrik polipler
    • Mide lenfoması
    • Gastrik Karsinoid Tümör
  • MEME
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • İntraduktal papillom
    • İnvaziv lobuler karsinom
    • İnflamatuar meme kanseri
    • Memenin Paget hastalığı
    • Squamöz cell karsinoma
    • Adenoid kistik karsinoma
    • Apokrin karsinom
    • Lenfomalar
    • Meme de görüntüleme Radyolojisi ( BIRADS) (Mamografi, USG, MRI)
    • Benign meme hastalıkları
    • Mastalji
    • Benign meme hastalıkları
    • Meme başı akıntısı
    • Benign meme hastalıkları
    • Benign meme hastalıkları - Fibroadenom
    • Fibrokistik hastalık
    • Fibroadenom
    • Benign meme hastalıkları
    • Benign meme hastalıkları
    • Jinekomasti
    • Benign meme hastalıkları
    • Memenin inflamatuar hastalıkları
    • Meme Apseleri
    • Periduktal Mastit
    • Granülomatöz Mastit
    • Benign meme hastalıkları
    • Yağ nekrozu
    • Galaktosel
    • Benign meme hastalıkları
    • Mondor hastalığı
    • Memenin proliferatif hastalıkları
    • Hafif,orta,şiddetli duktal epitelyal hiperplazi
    • Memenin proliferatif hastalıkları
    • Atipik duktal hiperplazi
    • Memenin proliferatif hastalıkları
    • Kolumnar hücreli hiperplaziler (atipili, atipisiz)
    • Meme kanseri için risk faktörleri
    • Risk değerlendirme yöntemleri
    • Yüksek riskli meme hastasına yaklaşım
    • Preinvaziv kanserler
    • Duktal karsinoma in situ
    • Preinvaziv kanserler
    • Lobuler karsinoma in situ
    • Meme kanserinin evrelemesi
    • İnvaziv Kanserler
    • İnvaziv duktal karsinom
    • İnvaziv Kanserler
    • İnvaziv Kanserler
    • İnvaziv Kanserler
    • İnvaziv Kanserler
    • Filloides tümör
    • İnvaziv Kanserler
    • Gebelik ve laktasyonda meme kanseri
    • İnvaziv Kanserler
    • Okült meme kanseri aksiler metastazla birlikte
    • İnvaziv Kanserler
    • Erkek meme kanseri
    • İnvaziv Kanserler
    • Herediter meme kanseri
    • İnvaziv Kanserler
    • Nadir meme kanserleri
    • Sarkomlar
    • Cerrahi dışı meme kanseri tedavileri
  • VASKÜLER ? ARTERİYEL HASTALIKLAR
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Arteriyel embolektomi/ trombektomi
    • Parmak amputasyonu
    • Diz üstü amputasyon
    • Diz altı amputasyon
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Buerger hastalığı
    • Kistik medial nekroz
    • Behçet hastalığı
    • Vasküler greft infeksiyonları
    • Aortoiliak oklüzif hastalık
    • Renal arter oklüzyonu
    • Torasik outlet sendromu
    • Kronik viseral oklüzif hastalık
    • İnfrapopliteal oklüzif hastalık
    • Klodikasyon
    • Üst ekstremite oklüzyonları
    • Fibromusküler displazi
    • Aort trombozu
    • Aort anevrizmaları
    • Karotid cisim tümörleri
    • Viseral arteryal anevrizmalar
    • Periferik arter anevrizmaları
    • Hiperkoagülabilite sendromları
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Akut ekstremite iskemisi
    • Femoropopliteal oklüzif hastalık
    • Periferik arteryal iskemi akut arteryal tromboz
    • Kompartman sendromu
    • Diyabetik ayak infeksiyonu
  • VASKÜLER ? VENÖZ
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Venöz rekonstrüksiyon
    • Venöz embolektomi/ trombektomi
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Periferik venlere skleroterapi
    • Variköz venler için cerrahi
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
  • TRANSPLANTASYON
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Oportunistik infeksiyonlar
    • Post transplant maligniteleri
    • Donör seçim kriterleri
    • İmmunsupresyon
    • Organ koruma
    • Transplant hastasında sonradan gelişen standart genel cerrahi sorunlara yaklaşım
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Transplantasyon endikasyonları ( karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak)
    • Beyin ölümü
  • ABDOMEN- BİLİYER
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Planlı safra kesesi kanseri cerrahisi
    • Safra yolu kanseri cerrahisi
    • Akut koledok yaralanması onarımı
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Açık kolesistektomi ±kolanjiografi
    • Laparoskopik kolesistektomi ±kolanjiografi
    • Kolesistostomi
    • Koledokoenterik anastomoz
    • Açık koledok eksplorasyonu
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Safra kesesi kanseri
    • Safra yolları kanseri
    • Koledok kistleri
    • Sklerozan kolanjit
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
  • ABDOMEN ? PANKREAS
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Pankreatikoduodenektomi
    • Laparoskopik / endoskopik pankreatik nekroz debridmanı
    • Ampullar tümör rezeksiyonu
    • Total pankreatektomi
    • Longitudinal pankreatikojejunostomi
    • Frey prosedürü
    • Beger prosedürü
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Distal pankreatektomi
    • Açık pankreatik nekroz debridmanı,
    • Pankreatik psödokist drenajı
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Kronik Pankeatitler ve komplikasyonlar
    • Nöroendokrin tümörleri
    • Nonfonksiyonel endokrin tümörler
    • Pankreas lenfoması
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Akut Pankeatitler ve komplikasyonları
    • Pankreas kanserleri
  • ABDOMEN ? KARACİĞER
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Açık segmentektomi/lobektomi
    • Porto-sistemik şantlar
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Hepatik apse drenajı
    • Kist hidatik cerrahisi
    • Açık karaciğer biyopsisi
    • Laparoskopik karaciğer biyopsisi
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Hepatikadenom
    • Fokal nodüler hiperplazi
    • Hemanjiom
    • Hepatoselüler karsinom
    • Kolanjiokarsinom
    • Metastatik tümörler
    • Diğer karaciğer kitleleri
    • Asit
    • Özofagus varis kanaması
    • Akut Karaciğer yetmezliği
    • Ensefalopati
    • Hepatorenal sendrom
    • Viral hepatitler (mesleki risk)
    • Portal hipertansiyon
    • Budd- Chiari sendromu
    • Alveoler kist hidatik
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
  • VASKÜLER (ACSESS)
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Perkütan vasküler giriş
    • Uzun süreli tedavi için venöz yol
    • Arteriovenöz greft / fistül
    • Arteriovenöz giriş revizyonu
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Dializ için perkütan vasküler giriş
    • Uzun süreli tedavi için venöz yol
  • CERRAHİ YOĞUN BAKIM
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Pulmoner arter kateter yerleştirilmesi
    • Kardiak pace maker takılması ( eksternal ve transvenöz)
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Oksijen ve solunum destek cihazlarının kullanımı
    • Defibrilasyon ve kardiyoversiyon
    • Endotrakeal entübasyon
    • Havayolu yönetimi
    • Torasentez
    • Parasentez
    • Nazogastrik tüp yerleştirilmesi
    • Arteriyel kateter yerleştirilmesi
    • Hasta kontrollü analjezi ve epidural analjezi
    • Santral venöz kateter yerleştirilmesi
    • Kompartman basınçlarının ölçülmesi
    • Arteriyel kateter yerleştirilmesi
    • Santral venöz kateter yerleştirilmesi
    • Hasta kontrollü analjezi ve epidural analjezi
    • Kompartman basınçlarının ölçülmesi
    • Havayolu Yönetimi
    • Üriner kateterizasyon
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Hipovolemik şok
    • Septik şok
    • Kardiojenik şok
    • Nörojenik şok
    • Solunum yetmezliği
    • Kalp yetmezliği
    • Yaygın kardiak aritmiler
    • Gastrointestinal yetmezlik
    • Karaciğer yetmezliği
    • Gastrointestinal yetmezlik
    • Karaciğer yetmezliği
    • Böbrek yetmezliği
    • Koagülopati
    • Nörolojik disfonkiyon
    • Endokrin disfonksiyon
    • Elektrolit ve asit-baz dengesi
    • Anafilaksi
    • Nazokomiyal pnömoni
    • Nazokomiyal pnömoni
  • ABDOMEN ? GENEL
  • SİNDİRİM SİSTEMİ ? İNCE BAĞIRSAK
  • SİNDİRİM SİSTEMİ- KOLON VE REKTUM
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Transabdominal rektal prolapsus cerrahisi
    • Laparoskopik transabdominal rektal prolapsus cerrahisi
    • Laparoskopik total kolektomi ve ileoanal anastomoz
    • Laparoskopik sağ/sol Hemikolektomi
    • Rektal prolapsus için perineal yaklaşım
    • Transanal tümör rezeksiyonu
    • Laparoskopik aşağı anterior rezeksiyon
    • Laparoskopik abdominoperineal rezeksiyon
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Alt gastrointestinal kanama
    • Kolon obstrüksiyonu
    • Akut apandisit
    • Apendiks neoplazileri
    • Kolon polipleri
    • Ülseratif kolit acil yönetimi
    • Crohn hastalığı (kolon) acil yönetimi
    • Volvulus
    • Kolon kanseri ve diğer kolon neoplazileri
    • İskemik kolit ve Psödomembranöz kolit/ İnfeksiyöz kolit
    • Rektum kanseri
    • İskemik kolit ve Psödomembranöz kolit/ İnfeksiyöz kolit
  • SİNDİRİM SİSTEMİ- ÖZOFAGUS
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Özofagus rekonstrüksiyonu (mide tüpü, kolon grefti, serbest pediküllü jejunum grefti
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Antireflü ameliyatları (laparoskopik ve açık)
    • Özofagus rüptürlerinde cerrahi girişimler
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Özofagus Yutma güçlüğünün değerlendirilmesi
    • Gastroözofageal reflü hastalığı ve Barrett özofagusu
    • Özofagus rüptürleri (travmatik, iyatrojenik, spontan)
    • Mallory Weiss Sendromu
    • Özofagustaki yabancı cisimlere yaklaşım
    • Özofagus yanıkları
    • Selim tümörler
    • Özofagusun epidermoid kanseri
    • Özofagusun adenokanseri
    • Kanser dışı habis tümörler
    • Özofagusun selim darlıkları
  • SİNDİRİM SİSTEMİ ? ANAL KANAL
   • AMELİYATLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Anal sfinkter onarımı ve grasiloplasti
    • Anal kanser eksizyonu
    • Anal kanser eksizyonu
   • AMELİYATLAR TAM KAPSAMLI
    • Hemoroid bant ligasyonu
    • Fistül cerrahisi (fistülotomi, fistülektomi, seton, anodermal flep)
    • Hemoroidektomi
    • Stapler hemoroidopeksi
    • Anal apse drenajı
    • Lateral internal sfinkterotomi (açık, kapalı, tailored)
    • Pilonidal sinüs cerrahisi
    • Anal kanal
    • Hemoroidektomi
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Anal işlevlerin değerlendirilmesinde laboratuvar yöntemleri
    • İnkontinens
    • Anal kanser
    • Anal kanser
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Anal kanalın anatomi ve fizyolojisi (Dışkılama ve dışkı kontrolü)
    • Hemoroid hastalığı
    • Anal fistül
    • Anal fissür
    • Anal kondilom ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  • ENDOSKOPİ
   • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI
    • Transhiatal özofajektomi
    • Kardiomyotomi (laparoskopik ve açık)
    • Transtorakal radikal özofajektomi
    • Özofagus rekonstrüksiyonu (mide tüpü, kolon grefti, serbest pediküllü jejunum grefti
    • Paraözofageal fıtık onarımı (laparoskopik ve açık)
    • Zenker divertikülü ameliyatı ve krikofaringeal myotomi Epifrenik divertikül ameliyatı
    • HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI ? ERCP (İndikasyonlar, kontrindikasyonlar, işlem özellikleri, girişimsel işlemler, riskler, komplikasyonlar)
    • Çift balon/ Kapsül enteroskopi
    • Endoskopik mukoza rezeksiyonu ve endoskopik submukozal disseksiyon
   • HASTALIKLAR-TAM KAPSAMLI
    • Gastrointestinal endoskopinin cerrahi pratiğindeki yeri
    • Endoskopi (İşlemler)
    • Üst gastrointestinal endoskopi (İndikasyonlar, kontrindikasyonlar, işlem özellikleri, girişimsel işlemler, riskler, komplikasyonlar
    • Ekipmanın tanıtımı
    • Alt gastrointestinal endoskopi (İndikasyonlar, kontrindikasyonlar, işlem özellikleri, girişimsel işlemler, riskler, komplikasyonlar)
 • Test Bölümüdür